รายการรอเรียกเก็บ

ชื่อร้าน-ลูกค้า เริ่มวันที่ค้างชำระ สิ้นสุดวันค้างชำระ ยอดที่ค้างทั้งหมด Action
ร้าน ก August 05 2018 August 05 2018 $100
ร้าน ข August 04 2018 August 04 2018 $1,458.50
ร้าน ค August 03 2018 August 03 2018 $215
ร้าน ง May 22 2018 May 22 2018 $2,514.50