ระบบจัดการรายการจัดส่ง-ทำรายการย้อนหลัง

เลขที่รายการ วันที่ทำรายการ สถานะการชำระเงิน ยอดทั้งหมด ชื่อลูกค้า สถานะรายการ Action
#BM9708 August 05 2018 10:29 PM
ชำระเงินแล้ว
$100 ร้าน ก
รายการสำเร็จ
#BM9707 August 04 2018 08:18 AM
รอการชำระเงิน
$1,458.50 ร้าน ข
กำลังดำเนินการ
#BM9705 August 03 2018 07:56 AM
ชำระเงินแล้ว
$215 ร้าน ค
รายการสำเร็จ
#BM9704 May 22 2018 07:22 PM
ไม่มีการชำระเงิน
$2,514.50 ร้าน ง
ยกเลิกรายการ